Vedtægter

Nyeste vedtægtsændringer er foretaget ved DACS’ generalforsamling 2012.

§1: Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er Dansk Forening for Klinisk Sexologi. Foreningens hjemsted er København. Foreningen er stiftet 17. oktober 1981.

§2: Formål

 1. Det er foreningens formål at fremme kontakt og erfaringsudveksling mellem perso­ner, der beskæftiger sig med klinisk sexologi i forskning, undervisning og behandling i Danmark og i udlandet. Dette kan ske gennem afholdelse af møder, kurser og kongresser samt andre initiativer i overensstemmelse med foreningens arbejdsprogram.

§3: Medlemskab

 1. Foreningen henvender sig til fagpersoner, primært læger, psykologer, socialråd­givere og andre, der beskæftiger sig med klinisk sexologi.
 2. Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, foreninger, videnskabeli­ge selskaber o. lign.
 3. Anmodning om optagelse i foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.
 4. Be­styrelsen kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer imod det. I tilfælde af afslag på optagelse skal afslaget forelægges på den næstfølgen­­­de ordinære generalforsamling til godkendelse, hvis ansøgeren skriftligt fremsætter ønske derom til bestyrelsen inden udgangen af januar måned.
 5. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag.
 6. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 15. december til udtræden pr. 31. december samme år. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
 7. Et medlem, hvis virke af bestyrelsen skønnes at skade foreningens eller sexologi­ens om­dømme, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes overfor den pågældende. Beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede begæres prøvet ved afstemning på den næstfølgende ordinære generalforsam­ling ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
 8. Foreningens navn må ikke anvendes i annoncerings- eller reklameøje­med, f.eks. på brevpapir, visitkort, i annoncer, telefonbøger, brochurer, foldere, hjemmesider og lign. med mindre medlemmet har opnået autorisation fra NACS. Misbrug kan medføre eksklusion af foreningen.

§4: Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndig­hed.
 2. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden april.
 3. Generalforsamlingsindkaldelse med dagsorden skal tilsendes medlemmerne med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.
 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent og referent.
 • Fremlæggelse af formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt bestyrelsens handlingsprogram.
 • Kassereren forelægger revideret regnskab.
 • Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 • Eventuelt.
 1. Forslag, der ønskes behandlet, skal være be­styrel­sen i hænde senest 14 dage før ge­neralforsam­lingen.
 2. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
 3. Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer, som har været medlem i mindst 3 måneder, og som ikke er i restance til foreningen.
 4. Optagne foreninger, selskaber m.v. har én stemme.
 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødven­digt, og skal indkaldes, når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden.

§5: Bestyrelsen

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse med 7 med­lemmer, der vælges på generalfor­sam­lingen. Bestyrelsen er for­eningens højeste myndighed mellem generalfor­samlinger­ne.

1a. På generalforsamlingen vælges 1 bestyrelsessuppleant. Suppleanten træder ind i bestyrelsen i tilfælde af vakance og har fortrinsret jf. §5, stk. 5.

 1. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3, henholdsvis 4, medlemmer er på valg hvert andet år.
 2. Det skal ved valget tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes tværfagligt og med deltagelse fra landsdelene.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, næstformand og kasserer.
 4. I tilfælde af vakance er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis medlemskab af bestyrelsen dog skal bekræftes af den nærmest følgende generalforsamling.
 5. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer inkl. formand eller næstfor­mand er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.
 7. Der skal foreligge skriftligt referat af bestyrelsens møder.

§6: Kontingent

 1. Kontingentet foreslås af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen
 2. Kontingent betales ved indmeldelsen og herefter ved opkrævning inden den årlige generalforsamling.
 3. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
 4. Foreningskontingent er 5 gange individuelt kontingent.
 5. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§7: Regnskab og revision

 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, valgt for 1 år ad gangen uden for bestyrelsen.

§8: Økonomi

 1. Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter, således at de så vidt muligt er rentebærende.

§9: Tegning og hæftelse

 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
 2. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbe­talinger og betale indgåede forpligtelser.
 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§10: Vedtægtsændringer

 1. Gennemførelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.
 2. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, men mindst halvdelen af forsamlingen stemmer for forslagets gennemførelse, sendes forslaget til urafstem­ning og kan herefter vedtages med simpelt stemmeflertal blandt de afgivne, gyldige stemmer.

§11: Opløsning af foreningen

 1. Opløsning af foreningen sker ved en generalforsamling.
 2. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet blandt foreningens med­lemmer.
 3. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.
 4. Beslutning om anvendelse af foreningens formue træffes af den opløsende generalforsamling.