Etiske retningslinjer

DACS ETISKE RETNINGSLINJER 

1. RETTIGHEDER 

 AUTONOMI 

Et medlem respekterer klientens autonomi, hvilket inkluderer retten til at indlede og afslutte klientforholdet. Et medlem sikrer sig, at klienten får tilstrækkelig information og er i stand til at give informeret samtykke vedrørende sin deltagelse i enhver praksis, det professionelle forhold indebærer. 

Et medlem forsøger at forøge klientens evne til at tage beslutninger vedrørende sig selv og tager også trivsel hos mennesker tæt på klienten i betragtning. Selv i situationer, hvor lokal lovgivning kræver tvungen oplysning/indberetning søger et medlem en samarbejdsrelation. 

Et medlem undgår at bruge sin position eller viden, så den på nogen måde kan krænke, udnytte eller undertrykke klienten. 

INTEGRITET 

Et medlem respekterer klientens kropslige, mentale og følelsesmæssige grænser. Når et klientforhold kræver, at disse grænser behandles, går et medlem frem med skærpet sensitivitet. 

FORTROLIGHED 

Diskussioner mellem et medlem og klient, alle informationer og dokumenter vedrørende klientforholdet samt eksistensen af klientforholdet er fortrolige. Enhver information om disse må ikke afsløres for nogen uden klientens samtykke. 

Lokal lovgivning kan forpligte et medlem til i særlige tilfælde at afsløre information om klientforholdet. Klienten bør informeres om disse love. 

Hvis noget materiale om klientforholdet bliver brugt i videnskabelige undersøgelser eller videnskabelig offentliggørelse skal medlemmet sikre sig, at klienten bliver informeret om, at vedkommendes privatliv og anonymitet vil blive beskyttet. 

2. VÆRDIGHED 

Et medlem respekterer klientens personlighed, erfaring og værdighed. Det betyder følsomhed over for individuelle forskelle baseret på klientens alder, kønsidentitet, seksuelle orientering, etnisk og kulturel oprindelse, sprog, religion, funktionsniveau, uddannelse og socioøkonomisk status. Et medlem er også bevidst om de begrænsninger, medlemmets egen baggrund kan forårsage i disse spørgsmål. 

Et medlem bestræber sig på at være fordomsfri i forhold til klientens værdier, livsstil og ideologi. Det er også vigtigt at identificere, hvordan medlemmets egne værdier, emotioner og motiver kan påvirke klientforholdet. 

ANSVARLIGHED 

Et medlem forsøger at identificere situationer, hvor medlemmet er inhabil i forhold til at påbegynde et klientforhold, så der ikke opstår rolleforvirring og en sammenblanding af professionelle og ikke-professionelle relationer. 

Et medlem er ansvarlig for at fremme klientens interesser, sådan som disse i gensidig forståelse bliver aftalt under klientforholdet. Medlemmet er ansvarlig for kvaliteten i sit arbejde og dets direkte konsekvenser for klienten. Hvis et medlem ikke kan fortsætte den proces, vedkommende har påbegyndt, skal klienten henvises til en anden kompetent professionel. 

Et medlem sikrer sig, at forholdet mellem vedkommende og klienten er professionelt til enhver tid. Han/hun er følsom over for, hvordan seksualitet og intimitet både direkte og indirekte kan påvirke klientforholdet. Et medlem indgår aldrig i et seksuelt forhold til klienten og sikrer sig altid, at forholdet også forbliver professionelt på det følelsesmæssige niveau. 

Et medlem er ansvarlig for at bruge sin professionelle og videnskabelige viden korrekt i klientforholdet og i andre situationer vedrørende sin profession. Et medlem er også bevidst om de etiske dimensioner i sine beslutninger og vejledning. Et medlem bør søge supervision, hvis hun/han føler sig ude at stand til at magte et aktuelt problem. 

3. PROFESSIONALISME 

Et medlem er omhyggelig med, at vedkommendes professionelle videns- og færdighedsniveau er så højt som muligt og forsøger kontinuerligt at vedligeholde sin professionelle udvikling. Hun/han følger med i udviklingen inden for sit arbejdsområde og er bevidst om begrænsninger i de metoder, hun/han anvender. 

Et medlem erkender enhver mangel i sin uddannelse eller kompetence og henviser klienter, der har brug for hjælp på disse områder, til mere egnede professionelle. 

Et medlem bruger kun de professionelle titler, som vedkommende er berettiget til gennem uddannelse, autorisation eller stilling. Et medlem er bevidst om, at vedkommende bliver opfattet som repræsentant for sin profession. 

REFLEKSION 

Et medlem reflekterer og vurderer kontinuerligt sit arbejde. Hun/han søger at identificerer et hvilket som helst professionelt eller etisk problem og korrigerer sine handlinger og tilgang i overensstemmelse hermed. 

Et medlem søger passende professionel vejledning og er omhyggelig med at tage vare på sit eget velbefindende, således at hun/han vil være i stand til at opretholde gode professionelle og etiske standarder i sit arbejde 

GENNEMSKUELIGHED 

Et medlem gør sin rolle synlig og tydelig i enhver professionel kontekst. Dette inkluderer at informere klient og medarbejdere om sin uddannelsesmæssige baggrund, kvalifikationer, kompetencer samt eventuelt tilhørsforhold til bestemte skoledannelser, terapiformer eller metoder. Et medlem forsøger at fremme den gensidige forståelse mellem sig og klienten ved at være åben om sine mål og motiver og ved til stadighed at sikre sig, at klienten har forstået medlemmet korrekt. 

NACS Etiske retningslinjer:

ETISKE RETNINGSLINJER 

NACS har fastsat en række etiske retningslinjer, som vi anbefaler alle vores medlemmer at følge. Målet med disse retningslinjer er at hjælpe mennesker, der arbejder inden for det sexologiske område med at forstå betydningen af etik i deres arbejde. 

Retningslinjerne skal ikke opfattes som regler, snarere som et redskab, der gør det muligt for hver enkelt at gøre etiske overvejelser til en del af den daglige rutine og støtte medlemmer, der står over for etiske dilemmaer. 

Etik handler ikke om at udstikke ordrer eller at adlyde et regelsæt, men om at internalisere ansvaret for sine beslutninger selv i vanskelige situationer. 

Etisk handlen afhænger af situationen, fordi mennesker og deres betingelser [tilstand] varierer; derfor er det nødvendigt for et medlem at være følsom over for de etiske dimensioner i hvert enkelt situation, som de møder i deres arbejde. Etisk følsomhed er afgørende for opretholdelsen af høje professionelle standarder i det sexologiske arbejde. 

Retningslinjerne er rettet mod alle NACS’ medlemmer, især dem, der arbejder som specialister i klinisk sexologi og specialister i sexologisk rådgivning. Dele af retningslinjerne kan også anvendes i den sexologiske forskning og uddannelse. Retningslinjerne er derudover udformet for at hjælpe klienter og andre, der er interesseret i, hvilke etiske principper der guider de oven for nævnte professionelle. De erstatter ikke etiske retningslinjer, der findes for specifikke professioner eller institutioner, men er tænkt som en tilføjelse til disse. I tilfælde af, at de herværende retningslinjer kommer i konflikt med en lokal lovgivning, bør loven overholdes. 

I det følgende henviser et medlem til ethvert medlem af NACS, og klienten henviser til en hvilken som person eller gruppe, som medlemmet har et professionelt forhold til. Retningslinjerne er organiseret omkring fire hovedoverskrifter: rettigheder, værdighed, ansvarlighed og professionalisme. 

Godkendt af NACS 2012

ANDRE RETNINGSLINJER: 

Følgende instruktioner anvendes ved sexologisk forskning vedrørende mennesker: 

1) World Medical Association Declaration of Helsinki (1964/1989) 

og 

2) World Health Organization Proposed International Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (1982).