Vedtægter

Vedtægter 2021

Nyeste vedtægtsændringer er foretaget ved DACS’ generalforsamling 2021

§1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er DACS – Dansk Forening for Klinisk Sexologi. Foreningens hjemsted er København. Foreningen er stiftet 17. oktober 1981.

§2: Formål

Det er foreningens formål at fremme kontakt og erfaringsudveksling mellem personer, der beskæftiger sig med klinisk sexologi i forskning, undervisning og behandling i Danmark og i udlandet. Dette sker gennem afholdelse af møder, kurser og kongresser samt andre initiativer i overensstemmelse med foreningens arbejdsprogram.

§3: Medlemskab

Foreningen henvender sig til fagpersoner, primært til sundhedhedspersonale såsom læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere og andre, der beskæftiger sig med klinisk sexologi.

Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, foreninger, videnskabelige selskaber o. lign.

Anmodning om optagelse i foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer imod det. I tilfælde af afslag på optagelse skal afslaget forelægges på den næstfølgende ordinære generalforsamling til godkendelse, hvis ansøgeren skriftligt fremsætter ønske derom til bestyrelsen inden udgangen af januar måned.

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 15. december til udtræden pr. 31. december samme år. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Hvis et medlem ønsker at udtræde dags dato, så kan dette meddeles i den skriftlige henvendelse.

Et medlem, hvis virke af bestyrelsen skønnes at skade foreningens eller sexologiens om­dømme, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes over for den pågældende. Beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede begæres prøvet ved afstemning på den næstfølgende ordinære generalforsamling ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. DACS bestyrelse er forpligtet til at meddele dette til NACS, Såfremt det ender med en eksklusion.

Foreningens navn må ikke anvendes i annoncerings- eller reklameøje­med, f.eks. på brevpapir, visitkort, i annoncer, telefonbøger, brochurer, foldere, hjemmesider og lign. medmindre medlemmet har opnået autorisation fra NACS. Misbrug kan medføre eksklusion af foreningen.

§4: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden april.

Generalforsamlingsindkaldelse med dagsorden skal tilsendes medlemmerne med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens/forpersonens beretning samt bestyrelsens handlingsplan
  3. Kassereren forelægger revideret regnskab.
  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.
  9.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning eller skriftligt, hvis bare en stemmeberettigede ønsker dette.

Stemmeberettigede er medlemmer, som har været medlem i mindst 3 måneder, og som ikke er i restance til foreningen. Den stemmeberettigede kan enten stemme ved personligt fremmøde, ved fuldmagt eller elektronisk.

Som medlem kan man afgive en fuldmagt til et andet medlem. Hvert medlem kan maksimalt medbringe en fuldmagt. Fuldmagten skal være underskrevet og indeholde fulde navne på både fuldmagtsgiver og fuldmagtstager, dato og eventuelle specificeringer vedrørende stemmeafgivelser. Det skal ligeledes fremgå, hvortil fuldmagten er givet.

Optagne foreninger, selskaber m.v. har én stemme.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden.

§5: Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse med 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed og denne tegner foreningen ved forperson.

1a. På generalforsamlingen vælges 1 til 2 bestyrelsessuppleant som sidder for et år ad gangen. Suppleanten træder ind i bestyrelsen i tilfælde af vakance og har fortrinsret jf. §5, stk. 5.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3, henholdsvis 4, medlemmer er på valg hvert andet år.

Det skal ved valget tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes tværfagligt og med deltagelse fra landsdelene.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger forperson og næstforperson og kasserer.

Bestyrelsen udpeger ligeledes blandt bestyrelsesmedlemmer i DACS en repræsentant til NACS board.

Bestyrelsen udpeger foruden forpersonen to medlemmer til NACS etiske komite. De to øvrige medlemmer skal udpeges udenfor bestyrelsen. Derudover udpeger bestyrelsen medlemmer til de øvrige komiteer jævnfør vedtægterne i NACS. Derunder autorisationudvalget NACSAC og NACSES.

I tilfælde af vakance er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis medlemskab af bestyrelsen dog skal bekræftes af den nærmest følgende generalforsamling.

Bestyrelsesmøder afholdes, når forpersonen finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer inkl. for- eller næstforperson er til stede. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens , eller i dennes fravær næstforpersonens stemme udslagsgivende.

Der skal foreligge skriftligt referat af bestyrelsens møder.

§6: Kontingent

Kontingentet foreslås af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen

Kontingent betales ved indmeldelsen og herefter ved opkrævning inden den årlige generalforsamling.

Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

Foreningskontingent er 5 gange individuelt kontingent.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

DACS bestyrelsesmedlemmer er kontingent frie.

Studerende kan være medlem af DACS for halvdelen af et fuldt medlemskab vedr. SU berettiget studie og ved forevisning af gyldigt studiekort. Der skal søges om medlemskab

§7: Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, valgt for 1 år ad gangen uden for bestyrelsen.

§8: Økonomi

Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter, således at de så vidt muligt er rentebærende.

§9: Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være Forpersonens eller næstforpersonens

Forpersonen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§10: Vedtægtsændringer

Gennemførelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, men mindst halvdelen af forsamlingen stemmer for forslagets gennemførelse, sendes forslaget til urafstem­ning og kan herefter vedtages med simpelt stemmeflertal blandt de afgivne, gyldige stemmer.

Vedtægtsændringer kræver at mindst halvdelen af medlemmerne til stede og at 2/3 dele stemmer for forslaget.

Såfremt der ikke er tilstrækkeligt fremmøde på den ordinerer generalforsamlingen kan man vælge at sende forslagene til urafstemning eller indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling.

Ved ekstraordinær generalforsamling besluttes forslagene ved simpelt flertal.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 20 procent af DACS medlemmer ønsker dette eller hvis mindst halvdelen af bestyrelsen ønsker dette.

§11: Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen sker ved en generalforsamling.

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet blandt foreningens med­lemmer.

Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.

Beslutning om anvendelse af foreningens formue træffes af den opløsende generalforsamling.